Monday, December 6, 2010

Η συνέντευξη του μήνα: ARISTI MOUNTAIN RESORTΣυνέντευξη με τον κύριο ΒΑΣΙΛΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ ιδρυτή και ιδιοκτήτη του Aristi Mountain Resort από την ομάδα του greenhotels.

1. Ποια είναι η άποψη σας για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το περιβάλλον μας σήμερα;

Ο άνθρωπος έχει συνειδητοποιήσει μόλις τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως μέσα από τις συνέπειες που βιώνει, ότι η πρακτική που ακολουθούσε στην καθημερινή του επαφή με τη φύση τον οδηγεί σε αναπόφευκτο αδιέξοδο.

Οι ανάγκες αλλά και οι απαιτήσεις των αναπτυγμένων, κυρίως όμως των αναπτυσσόμενων σήμερα, κοινωνιών οδηγούν τα κράτη στην εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης του φυσικού πλούτου του πλανήτη με άμεσο επακόλουθο τη ριζική ανατροπή των φυσικών ισορροπιών και την ανεπανόρθωτη υποβάθμιση της περιβαλλοντικής ποιότητας σε όλες τις περιοχές της γης.

Όλες οι προσπάθειες για την αναστροφή αυτής της τάσης προϋποθέτουν την συντονισμένη προσπάθεια για περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνειδητοποίηση των κατοίκων του πλανήτη με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας και την υιοθέτηση πρακτικών φιλικότερων προς το περιβάλλον.

2. Θεωρείτε πως ο κόσμος είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πως λαμβάνει επαρκή μέτρα προκειμένου για την προστασία αυτού;


Ο άνθρωπος, ο οποίος πάντα λειτουργούσε και λειτουργεί και σήμερα βιωματικά, άρχισε να ευαισθητοποιείται από τη στιγμή που άρχισε να υφίσταται και τις συνέπειες της αλόγιστης περιβαλλοντικά δραστηριότητας του.

Η κατάλληλη εκπαίδευση και η σωστή καθοδήγηση από τους ειδικούς μπορεί να οδηγήσει τους κατοίκους του πλανήτη να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Δεν είναι τυχαίο, ότι οι πλέον ευαισθητοποιημένοι πολίτες είναι αφ’ ενός αυτοί που έχουν σωστή εκπαίδευση, αλλά και αφετέρου αυτοί των οποίων οι κοινωνίες με τη βιομηχανική επανάσταση και την αλόγιστη ανάπτυξη υπέστησαν πρώτοι τις περιβαλλοντικές συνέπειες της πρακτικής με την οποία αντιμετώπισαν το φυσικό τους περιβάλλον.


3. Με ποια αφορμή αποφασίσατε να στραφείτε προς την υιοθέτηση μιας περιβαλλοντικής διαχείρισης για το ξενοδοχείο σας;


Δύο είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι :

• Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού και οικιστικού κάλλους, σε έναν εθνικό δρυμό που προστατεύεται και ως εκ τούτου θεωρήθηκε καθήκον και απαραίτητη συνθήκη η σωστή περιβαλλοντικά ένταξη του ξενοδοχείου στο φυσικό και οικιστικό του περιβάλλον.
Η υιοθέτηση περιβαλλοντικής διαχείρισης στη λειτουργία του είναι και το μόνο εχέγγυο για την αρμονική συνύπαρξή του στη διάρκεια με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
• Ο δεύτερος λόγος αφορά την περιβαλλοντική ευαισθησία του επιχειρηματία.
Με σπουδές στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της ποιότητας των επιφανειακών νερών ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου έδωσε και το κατάλληλο στίγμα στην υιοθέτηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζεται κατά τη λειτουργία του ξενοδοχείου.

4. Ποια είναι τα κύρια σημεία της εφαρμοζόμενης περιβαλλοντικής σας πολιτικής;


Τρία είναι τα κύρια σημεία που χαρακτηρίζουν την περιβαλλοντική πολιτική των ξενοδοχείων :

- η συνετή ενεργειακή διαχείριση του ξενοδοχείου
- η ορθολογική χρήση του νερού, η επεξεργασία του μετά τη χρήση και η στο μέτρο του δυνατού επανάχρηση των επεξεργασμένων υδάτων
- η σωστή διαχείριση των στερεών απορριμμάτων που παράγει, ο διαχωρισμός τους στην πηγή και η κομποστοποίηση των οργανικών κλασμάτων τους.

Υπάρχει συνεχής προσπάθεια και στους τρεις παραπάνω άξονες ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η αποτελεσματικότητα των πρακτικών στην κατεύθυνση υλοποίησης των στόχων αυτών.

Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται και στην κατεύθυνση της εξασφάλισης βιολογικών προϊόντων για την κουζίνα του ξενοδοχείου. Τα λαχανικά, κατά την καλοκαιρινή κυρίως περίοδο προέρχονται σε μεγάλο ποσοστό από το μποστάνι του Aristi Mountain Resort.

5. Τι είδους γνώσεις και περιβαλλοντικές εμπειρίες μπορούν να αποκομίσουν οι πελάτες του ξενοδοχείου σας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτό;


Δεν υπάρχει μεγαλύτερη περιβαλλοντική εμπειρία από την επίσκεψη της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Πάρκου Βίκου – Αώου.

Η επαφή με το εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής ξυπνά την περιβαλλοντική συνείδηση του επισκέπτη. Μέσα στο χώρο του ξενοδοχείου ο επισκέπτης προτρέπεται κατά περίπτωση να ακολουθήσει περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι και η προσπάθεια περιβαλλοντικής εναρμόνισης των κτισμάτων του ξενοδοχείου στον φυσικό και οικιστικό περίγυρό του αποτελεί από μόνη της μια ενδιαφέρουσα περιβαλλοντική εμπειρία για τον επισκέπτη.

6. Έχετε υιοθετήσει και στην καθημερινή σας ζωή περιβαλλοντικές πρακτικές που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος;


Όποιος ζει κοντά στη φύση δέχεται κάθε μέρα πολλά ερεθίσματα που τον οδηγούν σε περιβαλλοντικές πρακτικές στην καθημερινότητα του.

Ο υπεύθυνος τήρησης των περιβαλλοντικών πρακτικών στο Aristi Mountain Resort έχει μεταφέρει πολλές από τις περιβαλλοντικές πρακτικές της καθημερινής του ζωής στη λειτουργία του ξενοδοχείου.

7. Αναφέρατε τυχόν σχεδιαστικές, διακοσμητικές, αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που έγιναν στο ξενοδοχείο σας προκειμένου να αντικατοπτρίζεται ο οικολογικός χαρακτήρας λειτουργίας του.


Ο αυστηρά συγκεκριμένος χαρακτήρας της αρχιτεκτονικής της περιοχής και τα φυσικά υλικά που επιβάλλονται στην κατασκευή των κτιρίων της περιοχής όπως η πέτρα και το ξύλο οδηγούν εκ των πραγμάτων σε οικολογική κατασκευή.

Σχεδιαστικά επιδιώχτηκε η εναρμόνιση των κτιριακών όγκων του ξενοδοχείου στην επικλινή επιφάνεια του εδάφους. Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται και η επιλογή των πολλών διασπασμένων όγκων με τον διαχωρισμό των δωματίων του ξενοδοχείου σε χωριστά οικήματα.

Τα λύματα του ξενοδοχείου δέχονται επεξεργασία με ειδική μέθοδο που ελαχιστοποιεί την κατανάλωση της απαιτούμενης ενέργειας, ενώ τα απορρίμματα διαχωρίζονται ανά κατηγορία (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, οργανικά, μπαταρίες) και οδηγούνται στα κατάλληλα σημεία υποδοχής ενώ τα οργανικά κομποστοποιούνται με τη βοήθεια και των φυτικών υπολοίπων που προκύπτουν από τους κήπους του ξενοδοχείου.

Ευχαριστούμε πολύ.

No comments:

Post a Comment