Saturday, May 28, 2011

: Νέοι χάρτες προσφέρουν στους ευρωπαίους λεπτομερείς εικόνες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από διάσπαρτες πηγές


Το πανευρωπαϊκό μητρώο αποβλέπει στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των ευρωπαίων στη λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν το περιβάλλον. Οι νέοι επιγραμμικοί (ηλεκτρονικοί) χάρτες που δημοσιεύθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, σε στενή συνεργασία με το Κοινό Κέντρο Ερευνών, την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Επιτροπής, επιτρέπει για πρώτη φορά στους πολίτες να επισημαίνουν τις κύριες διάσπαρτες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, όπως είναι οι κάθε είδους μεταφορές και οι αεροπορικές δραστηριότητες. Η νέα σειρά 32 χαρτών δείχνει τα σημεία στα οποία εκλύονται ρύποι, όπως είναι τα οξείδια του αζώτου και τα αιωρούμενα σωματίδια. Συμπληρώνει υφιστάμενα δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές από μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες, προερχόμενα από το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων (E-PRTR). 

Η Ευρωπαία Επίτροπος Janez Potočnik δήλωσε: “Η γνώση είναι ζωτικής σημασίας παράγοντας για την αξιοπιστία των ενεργειών μας. Προσφέρει επίσης στους πολίτες μας σημαντικές πληροφορίες. Οι εν λόγω χάρτες αποτελούν δείγμα σαφούς δέσμευσης για την αύξηση της κατανόησης του καθενός για τις πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης."
Η καθηγήτρια Jacqueline McGlade, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, προσέθεσε: “Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί μία σοβαρή απειλή για την υγεία, ιδίως σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως είναι τα παιδιά και τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Ενημερώνοντας τους πολίτες για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τις μεταφορές, τα νοικοκυριά και άλλες πηγές στις περιοχές που ζουν, οι εν λόγω χάρτες τους δίνουν τη δυνατότητα να πιέσουν τις αρχές ώστε αυτές να προχωρήσουν σε βελτιώσεις.” 

Το E-PRTR, το οποίο δρομολογήθηκε το 2009 προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες, περιέχει ήδη δεδομένα που έχουν εισαχθεί από μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες (σημειακές πηγές) και, από σήμερα, πληροφορίες για τις εκπομπές από τις οδικές μεταφορές, τη ναυτιλία, την αεροπορία, τη θέρμανση κτιρίων, τη γεωργία και τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις (διάσπαρτες πηγές).

Οι διάσπαρτες πηγές ρύπανσης είναι διεσπαρμένες ή/και συγκεντρωμένες σε περιοχές με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού. Ένας μεγάλος αριθμός μικρών εκπομπών από σπίτια και οχήματα δημιουργούν, αθροιστικά, μια μεγάλη διάσπαρτη πηγή ρύπανσης, ιδίως στις πόλεις.

Η νέα, συνολική σειρά 32 χαρτών επιτρέπει στους ευρωπαίους να παρατηρούν, σε κλίμακα 5 χλμ επί 5 χλμ τα σημεία όπου εκπέμπονται οι ρύποι. Περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τα οξείδια του αζώτου (NOX), τα οξείδια του θείου (SOX), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), την αμμωνία (NH3) και τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10).

Τι δείχνουν οι χάρτες;

Ενώ στα δεδομένα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα έχουν πρόσβαση τόσο οι εθνικοί, όσο και οι ευρωπαίοι πάροχοι δεδομένων1, τα εν λόγω δεδομένα δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες πηγές ρύπανσης. Οι νέοι χάρτες προωθούν την ευαισθητοποίηση για τις τοπικές εκλύσεις ατμοσφαιρικών ρύπων και επιτρέπουν στους πολίτες να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στη δική τους περιοχή. Επιπλέον, εμπειρογνώμονες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για την κατάρτιση μοντέλων, με τη βοήθεια των οποίων προβαίνουν σε εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τοπικών εκπομπών.

Για παράδειγμα, οι χάρτες χωρικής κατανομής αποκαλύπτουν μεγάλης έκτασης επίκεντρα πυκνών εκπομπών αμμωνίας (NH3) γεωργικής προέλευσης στην κοιλάδα του Πο στην Ιταλία, στη Βρετάνη της Γαλλίας, στις χώρες της Μπενελούξ. Τα υψηλά επίπεδα εκπομπών αμμωνίας βλάπτουν το περιβάλλον, συμβάλλοντας στην οξίνιση και τον ευτροφισμό του εδάφους και των γλυκών υδάτων. 

Επίσης δείχνουν την έκταση στην οποία οι εκπομπές NOX και PM10 από τις οδικές μεταφορές μολύνουν μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα και τις περιοχές γύρω από τους κύριους άξονες των οδικών δικτύων. Ειδικότερα, στις πόλεις, οι οδικές μεταφορές συμβάλλουν σημαντικά στην περιεκτικότητα σε PM10 του αέρα που αναπνέουμε.

Προκειμένου να δείτε τους χάρτες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο:

Ιστορικό

Το 2003, τα μέρη της σύμβασης του Ώρχους συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ συνήψαν το Πρωτόκολλο για τα μητρώα έκλυσης και μεταφοράς ρύπων (PRTR), το οποίο άρχισε να ισχύει στις 8 Οκτωβρίου 2009. Η ΕΕ έχει προχωρήσει πέραν του Πρωτοκόλλου PRTR, απαιτώντας από τα κράτη μέλη της να της κοινοποιούν πληροφορίες για πέντε επιπλέον ρύπους, πέραν των 85 ουσιών που είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο, και επιβάλλοντας αυστηρότερα κατώτατα όρια κοινοποίησης για άλλους έξι.

Οι πληροφορίες στο E-PRTR επικαιροποιούνται τον Μάιο κάθε έτους. Πέραν των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνει επίσης δεδομένα από την Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Η Σερβία άρχισε να κοινοποιεί στοιχεία στο E-PRTR το 2011. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει τώρα νέες πληροφορίες για τις εκπομπές στον ατμοσφαιρικό αέρα από διάσπαρτες πηγές, από το 2008, καλύπτοντας ζωτικής σημασίας ρύπους Περισσότερες πληροφορίες για τις εκπομπές από διάσπαρτες πηγές στα ύδατα και στο έδαφος θα περιληφθούν τα επόμενα έτη.

Σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EΟΠ) 

Έδρα του ΕΟΠ είναι η Κοπεγχάγη. Ο Οργανισμός συμβάλλει στη σημαντική και μετρήσιμη βελτίωση του περιβάλλοντος της Ευρώπης, προσφέροντας έγκαιρες, στοχοθετημένες, χρησιμοποιήσιμες και αξιόπιστες πληροφορίες για τους χαράσσοντες πολιτική και για το ευρύ κοινό.
Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eea.europa.eu/

 Σχετικά με το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ)

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) είναι η εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αποστολή να παρέχει επιστημονική και τεχνική στήριξη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του πελάτη, για τη χάραξη, ανάπτυξη, άσκηση και παρακολούθηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βάση δεδομένων των εκπομπών για την παγκόσμια ατμοσφαιρική έρευνα (EDGAR) του ΚΚΕρ αναλύει τις τάσεις των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των ατμοσφαιρικών ρύπων, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε κλίμακα περίπου 10 χλμ επί 10 χλμ.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://edgar.jrc.ec.europa.eu/
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή πολιτική με αντικείμενο τον ατμοσφαιρικό αέρα: http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
1 :
Για παράδειγμα, το EEA Ozone web: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map και κατάλογος των τοπικών και εθνικών πάροχων σχεδόν άμεσων δεδομένων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data

Friday, May 27, 2011

Εικαστικές δημιουργίες εθελοντών για το περιβάλλον στη ΧΑΝΘ


Εικαστικές δημιουργίες εθελοντών για το περιβάλλον στη ΧΑΝΘ

Η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης και το τμήμα δράσης,εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς, ανοίγουν τα  παράθυρά της  Οργάνωσης στην πόλη και διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα την εικαστική δημιουργία και έκφραση εθελοντών  για το περιβάλλον το  Σάββατο 28 Μαΐου 2011,στο κεντρικό κτίριο ΧΑΝΘ στις 11:00

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΑΣ

  • 36 εικαστικές παρεμβάσεις στην πρόσοψη του κτιρίου, από την Εικαστική Ομάδα “e-art” και  τους μαθητές των τμημάτων ζωγραφικής και ανακυκλώσιμων υλικών ΧΑΝΘ

  • έκθεση έργων ζωγραφικής από την Εικαστική Ομάδα “e-art” και τους μαθητές των τμημάτων ζωγραφικής ενηλίκων ΧΑΝΘ

Εικαστική Ομάδα “e-artΒάλλα Μαρία, Γεωργιάδου Ζαφειρώ, Ζήνωνος Ειρήνη, Καλλινίκου Μάρα, Κασιμάτη Έλενα, Κεσίδου Φανή, Μαραγκού Κωνσταντίνα, Μαυρίδου Ιφιγένεια,  Παλαπουίδης Μιχάλης, Παπαγεωργίου Ειρήνη Παυλίδη Νόρα, Σιδηροπούλου Χαλίνα, Σχοινά Πώλη, Τσακίρη Άρτεμης, Τσιμήκα Αλεξία, Τσίνογλου Μιχάλης, Τσόλη Αγγελική, Χριστοφίδου Μαριάννα.
Συντονίστριες: Μαραγκού Κωνσταντίνα, Μαυρίδη Ιφιγένεια

Ζωγραφική ενηλίκων ΧΑΝΘ Αρβανίτη Σωσώ, Καρυπίδου Σταυρούλα, Μαριανού Ελένη, Μίμη Φώφη, Οικονόμου Μαρία, Παναγιωτοπούλου Μαίρη, Πανίδου Φιλιώ, Παπαθεοδώρου Αντιγόνη, Παπαναστασίου Καίτη, Πελί Μαρία, Παυλίδου Όλγα, Πουλουτίδου Νόπη, Δεληγιάννη Σμαρούλα, Κακούλη Εύη, Μπανταλούκη Αλεξάνδρα, Mπαξεβάνογλου Κική
Συντονίστριες : Τριανταφυλλίδου Μένη, Καραγιαννάκη Πέπη

Η έκθεση θα λειτουργεί έως Κυριακή 5/6/2011
(καθημερινά και Σάββατο 11 πμ – 2μμ και 6μμ -8μμ, την  Κυριακή 11πμ -2μμ).


  • εργαστήρια με ζωγραφική και χειροτεχνίες από ανακυκλώσιμα υλικά για παιδιά και γονείς
Φέρτε μας:
παλιά παιχνίδια (πάνινα, πλαστικά, μεταλλικά), αντικείμενα που δεν χρησιμοποιούνται πια, ολόκληρα πλαστικά μπουκάλια διάφανα και χρωματιστά, κουτάκια αναψυκτικών, χρωματιστές σακούλες, εφημερίδες, κουτιά δημητριακών
για να μετατρέψουμε τα σκουπίδια σε έργα τέχνης.

Εικαστική Ομάδα “e-art”:
Δράκου  Χριστίνα , Παπαδοπούλου Ελόνα , Αλεξανδρή  Τζορτζίνα, Ζάκου Αριάνα «Κατασκευές από Ανακυκλώσιμα Υλικά» ΧΑΝΘ: Συντονίστρια Βλαχοπούλου Κατερίνα
Ζωγραφική παιδιών ΧΑΝΘ Συντονιστές : Σπανός Θοδωρής, Ζωίδου Αλεξία

  • περιβαλλοντικά παιχνίδια με τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ,

  • περιβαλλοντικό επιδαπέδιο παιχνίδι Planetbook που δημιούργησε το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων με την υποστήριξη της Vodafone


H εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού και γίνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΕUD K. Μακεδονίας (φορέας υποδοχής τους η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης)”. και την Ομάδα Εικαστικών “eart.

Συμμετέχουν στην εκδήλωση
ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ), Παιδιά εν Δράσει, Παιδί στην Πόλη

Χορηγός εκδήλωσης
Vodafone

Με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, Ποιότητας  Ζωής και Ελεύθερων Χώρων

Πληροφορίες: 2130 241007 (ΧΑΝΘ) και στο Τμήμα Δράσης και Κοινωνικής Προσφοράς ΧΑΝΘ.

Thursday, May 19, 2011

친환경 건강 호텔 정보 제공

친 환경, 웰빙 호텔이나 숙박 업소를 순위로 정해 사이트에 게재시켜 고객들에게 정보를 제공하는 사업을 말하며 호텔 소개 뿐만 아니라 예약까지 지원한다. 호텔에 대해 친환경 기준을 적용 평가를 통해 등급을 매겨 초록색 로고를 만들어 스티커로 제작하여 부착한다. 전 세계 여행객이 수가 1억명 시대에 건강 여행을 선호하는 인구의 증가로 일반 호텔과 차별화된 건강,친환경,웰빙 호텔에 대한 정보제공 서비스 사업은 여행 산업의 성장에 적합한 아이템이다.

세계유명 호텔을 소개하는 대형 포털 사이트는 많이 있으나 여행의 다양화 시대에 건강, 웰빙 트랜드에 관심이 높은 여행자를 위한 종합적으로 호텔과 숙박업소에 대한 정보를 제공하는 사이트의 등장은 기존 호텔업계와의 차별성을 확보하기에는 가능하며 지금의 여행 문화에 친환경 트랜드의 소비 패턴에 적합한 아이템이다.

여행이 일상화되는 현대의 여가 문화와 웰빙의 시대적 문화를 충족시키는 웰빙 호텔정보 사업의 성장성은 여행 산업의 성장성과 레저문화의 확산 영향 등으로 장기간 사업의 성장은 가능한 아이템이다. 전 세계적인 여행객의 증가와 더불어 친환경 건강 숙박에 대한 선호도가 증가 추세에 고객의 니즈를 만족시키는 사업으로 충분한 잠재력이 있는 사업이다.

건 강, 웰빙의 문화가 산업화가 일상생활의 소비패턴을 변화시키고 성장속도가 장기화 되는 문화임을 감안할 때 여행에 필수적인 숙박에 대한 친환경, 웰빙의 선호 증가 추세로 소비자의 구매력을 높이는 아이템의 특성상 장기적인 사업으로 안정적인 수익이 가능한 아이템이다.

전 세계 여행객 1억 명 시대, 국내 방문 외국인 1천만 시대에 호텔을 비룻한 숙박업계의 차별화 전략의 키워드인 건강, 웰빙의 가치를 제공하는 사업으로 소비자의 취향과 여행 문화에 적합한 미래형 틈새 아이템이기 때문에 안정적인 사업이 가능하다.

* 위협 - 친환경, 건강 호텔에 대한 수요 불안정
- 기존 대형 정보제공 업체의 진입으로 사업 위험

* 약점 - 정보 수집의 어려움 및 정보의 품질에 대한 신뢰도 저하
- 기존 업체와 차별화 미흡

* 통합 - 제공한 정보의 품질 인증제 도입과 사이트의 지명도 놉이는 홍보 활동과 전문 사업으로 영역을 구축하는 전략 현재 숙박이나 호텔관련 정보제공 사이트는 활발하게 운영되고 있으나 건강,웰빙에 관련된 숙박업체에 대한 종합적인 정보를 제공하는 곳은 거의 없으며 현재 부분적인 정보만을 제공하는 현실이다.

여행자들의 다양한 욕구를 충족하는 시장의 수요를 감안할 때 웰빙 트랜드와 일치하는 사이트의 필요성은 높다고 할 수 있으며 여행에 관심이 놓은 창업자나 기존 여행업에 종사하는 사람이 창업에 유리하다.

※ 본 홈페이지에 수록된 해외 신사업 아이디어는 아이템별로 해당 업체에 지적재산권이 있으므로, 영리를 목적으로 무단 배포하는 행위를 금합니다.웹사이트: www.greenhotels.gr
이메일: info@greenhotels.gr
자료 출처 : http://www.springwise.com/tourism_travel/greenhotels


Source: http://www.bizion.co.kr/bbs/board.php?bo_table=All&wr_id=484

Wednesday, May 11, 2011

Daphne’s Club welcomes new mothers! 
Dear Friends,

Mother’s Day is officially over, but for new mothers it is only right that their newly acquired status, motherhood, be celebrated by family and friends every day! At the very least, for the first months when life becomes a somewhat surreal and certainly interminable sequence of far-too-short naps and often-painful feedings.


As if dealing with everyday life were not enough, with summer fast approaching the question of holidays arises, even for mothers with small babies. And although holidays are exactly what a new mother needs, it is difficult to think of moving house under such conditions of generalized upheaval and sleep deprivation.

This is why Daphne’s Club Hotel Apartments is a great choice for new mothers! We know from experience and perfectly understand what a new mother is going through and therefore strive to create a perfectly baby-and-mother- friendly holiday place. One that is comfortable and relaxing for her; safe and nurturing for baby; reassuring and interesting for siblings.
Why is Daphne’s Club Hotel Apartments the perfect “New Mother” holiday accommodation?
 
because we provide all that bulky baby equipment that makes life difficult when packing and travelling: 
•    Baby cots
•    Baby bed rails
•    Baby chairs
•    Feeding bottle sterilizers
•    A baby changing station next to the lobby
•    Children’s books in many languages and for all ages
•    Children’s toys & games
•    Children’s sea toys & inflatables
•    New baby literature
  … because we actively support breastfeeding by offering:   
•    Breastfeeding pillows for comfortable breastfeeding
•    Breastfeeding screens for mothers who wish to breastfeed in our garden without being visible
•    Emergency breast pumps
•    Breastfeeding literature
  …because for older children we also have:   
•    An outdoor playground
•    An indoor creative corner
•    A ping pong table
•    A giant chess board
•    Children’s DVDs
•    Bicycles
   … because we are an eco-labeled hotel which uses eco-labeled cleaning products, therefore ensuring an environment that is safe from hazardous chemicals for all the family!   
So, new mothers take heart, comfortable holidays are possible and just an email away!

In the meantime I wish you all the best and hope to welcome you soon in our hotel!

Follow our link 

Tuesday, May 3, 2011

ΟΙΚΟτουρισμός: Περπατώντας στα περίχωρα της ΤσαγκαράδαςΤο παλιό οδικό δίκτυο του Πηλίου έχει χαθεί κατά ένα μεγάλο μέρος. Οι καινούργιοι δρόμοι, η ευκολία του αυτοκινήτου, οι δυσκολίες συντήρησης της πέτρας σε καλντερίμια, κρήνες και γεφύρια έφεραν την απαξίωση για τα μνημεία της λαϊκής αρχιτεκτονικής, που κάποτε ήταν οι μοναδικές οδοί επικοινωνίας μεταξύ των χωριών. Ενα έργο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας πριν από λίγα χρόνια έδωσε και πάλι ζωή στα άλλοτε καλοφτιαγμένα μονοπάτια με τη διάνοιξη και τη σήμανσή τους, ενώ, πριν από ενάμιση χρόνο, ο Δήμος Μουρεσίου με τα εφτά δημοτικά διαμερίσματα (Ανήλιο, Αγ. Δημήτριος, Αγιος Ιωάννης, Κισσός, Μούρεσι, Τσαγκαράδα, Ξουρίχτι) συνέβαλε κι αυτός στη συντήρηση παλιών καλντεριμιών, καθώς στο τέλος κάθε χειμώνα φροντίζει για τον καθαρισμό τους. Ομως, ένα έργο διάνοιξης ή ένας ετήσιος καθαρισμός δυστυχώς δεν αρκεί. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν και οι ντόπιοι, η σήμανση έχει αρχίσει να ατονεί και να καταστρέφεται, ενώ τα σκουπίδια σε πολλά σημεία των μονοπατιών ξεπερνούν κάθε φαντασία. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί την ομορφιά των φιλόξενων πηλιορείτικων τοπίων. Αν κλείσουμε τα μάτια στα κακώς κείμενα και προσέξουμε τα σημεία όπου η σήμανση έχει προβλήματα, θα απολαύσουμε την ήπια πηλιορείτικη φύση, γενναιόδωρη ακόμη και το χειμώνα.


Τσαγκαράδα - Νταμούχαρη (1 ώρα και 30΄)


Η διαδρομή ξεκινάει από τον μεγαλόκορμο πλάτανο, διαμέτρου 14 μ.(!), στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Εδώ κοντά βρίσκεται η Αχιλλοπούλειος Σχολή, την οποία αξίζει να επισκεφτούμε. Το επιβλητικό πηλιορείτικο κτίριο, που στέγαζε την αστική και στη συνέχεια εμπορική σχολή, σήμερα είναι επισκέψιμο για το κοινό, με ένα ψηφιακό λαογραφικό μουσείο στο οποίο παρουσιάζονται αντικείμενα-μινιατούρες, αντίγραφα παραδοσιακών εργαλείων της περιοχής και έκθεση φωτογραφίας (Τ/24260-49.238). Για να ξεκινήσουμε την πεζοπορία, ανηφορίζουμε μέχρι τον κεντρικό δρόμο της Τσαγκαράδας και στην πρώτη αριστερή στροφή συναντάμε την ταμπέλα από όπου ξεκινάει το καλντερίμι. Κατηφορίζουμε ανάμεσα στα σπίτια. Κάθε φορά που το καλντερίμι διακόπτεται από τον ασφαλτόδρομο, συνεχίζεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου κι έτσι φτάνουμε μέχρι το ξωκλήσι του Αγίου Ευσταθίου. Η διαδρομή, μετά από λίγο τσιμεντόδρομο, καταλήγει στη γειτονιά της Αγίας Κυριακής με την ομώνυμη εκκλησία του 1746, που ήταν κάποτε το επίκεντρο της Τσαγκαράδας. Προσοχή: το καλντερίμι συνεχίζεται ακριβώς πίσω από το καμπαναριό και λίγα μέτρα πιο κάτω διακόπτεται από την άσφαλτο, για να μπει μέσα σε μια κατάφυτη ρεματιά με μια παλιά βρύση και ένα τσιμεντένιο γεφύρι. Λίγο μετά, φτάνουμε σε μια πλατεία και συνεχίζουμε ευθεία μέχρι τον πυροσβεστικό κρουνό και έπειτα μέχρι το κιόσκι στη θέση «Αγνάντι». Βρισκόμαστε στο μέσον της διαδρομής. Το κατάφυτο Πήλιο δίνει τη θέση του στο θαλασσινό. Η απότομη κατηφόρα καταλήγει στο πιο περίτεχνο σημείο του μονοπατιού, κι από εκεί ένα ξύλινο γεφύρι μάς οδηγεί στην παραλία της Νταμούχαρης

Κισσός - Μούρεση  (1ώρα και 30΄)

Η διαδρομή στο μονοπάτι όπου κάποτε εκτελούνταν όλες οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωριών ξεκινάει από την πλατεία του Κισσού και τη διάσημη εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, χάρη στις ξεχωριστές αγιογραφίες του λαϊκού Χιοναδίτη ζωγράφου Κωνσταντή Παγώνη. Για να φτάσουμε εκεί, ακολουθούμε τη σήμανση προς Αγιο Κωνσταντίνο και κατηφορίζουμε τον τσιμεντένιο δρόμο, που γρήγορα εξελίσσεται σε χωματόδρομο και στη συνέχεια σε καλντερίμι. Αγνοούμε τις αριστερές διασταυρώσεις μέχρι να εντοπίσουμε την αρχή του καλντεριμιού πλάι σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι και να συνεχίσουμε μέχρι να φτάσουμε στον κεντρικό ασφαλτόδρομο και στην εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Εδώ, στον κάτω οικισμό του Κισσού, συναντάμε χωράφια με μηλιές και καστανιές και λιγοστές κότες και κατσίκες για την οικιακή οικονομία των μόνιμων κατοίκων.

Από τον Αγιο Κωνσταντίνο κατευθυνόμαστε μέχρι το κιόσκι και δεξιά ο χωματόδρομος μας οδηγεί και πάλι στην αρχή του μονοπατιού, που καταλήγει στο Κισσιώτικο ρέμα. Αυτό είναι και το ομορφότερο κομμάτι της διαδρομής. Η χαμηλή βλάστηση δίνει τη θέση της σε ευμεγέθη πλατάνια και καστανιές μέχρι να φτάσουμε στο σιδερένιο γεφύρι, που περνάει πάνω από τα ορμητικά νερά του Κισσιώτικου ρέματος. Η ξεκούραση επιβάλλεται, γιατί από εδώ ξεκινάει η ανηφόρα μέχρι το Μούρεσι. Στην απέναντι όχθη το μονοπάτι συνεχίζεται ανηφορικό μέχρι μια μικρή ρεματιά (το πέρασμα θέλει προσοχή) και ανηφορίζοντας εξελίσσεται στα δεξιά μας σε καλντερίμι, το πλέον καλοδιατηρημένο. Στην επόμενη διασταύρωση συναντάμε το χωματόδρομο, που σε περίπου 15΄ μάς οδηγεί στο Μούρεσι, ένα από τα ιστορικότερα χωριά του Πηλίου.


ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ


Η σημαντική βιοποικιλότητα του Πηλίου, που είναι μια από τις πλουσιότερες της Ελλάδας και των Βαλκανίων, φιλοξενείται σε 14 διαφορετικούς οικοτόπους. Αν και η χλωρίδα αυτή δεν έχει μελετηθεί ακόμα συστηματικά, έχουν βρεθεί μέχρι τώρα 620 διαφορετικά είδη και υποείδη φυτών (12 πτεριδόφυτα, 5 γυμνόσπερμα και 603 αγγειόσπερμα), 50 από τα οποία είναι φαρμακευτικά. Οι περισσότερες πόες με έντονη ανθοφορία (όπως η ορνιθόγαλα, το άγριο κυκλάμινο, ο νάρκισσος, ο άγριος γλαδίολος, η αναγαλλίδα κ.ά.) αλλά και πολλά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά φύονται στην ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης, που καταλαμβάνει τα χαμηλότερα υψόμετρα. Εκτιμάται ωστόσο ότι εδώ υπάρχουν πάνω από 1.000 διαφορετικά είδη φυτών. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε μία μόνο περιοχή έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα από τον Χρ. Λύκα, λέκτορα Ανθοκομίας της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και τον φυσιογνώστη Δ. Οικονομίδη πάνω από 40 διαφορετικά είδη ορχιδέας. Τα είδη αυτά είναι προστατευόμενα, ενώ πολλά απειλούνται με εξαφάνιση. Η μεταβολή του ευαίσθητου μικροκλίματος πολλών περιοχών του Πηλίου, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του αέρα, μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση ή την ταχύτερη ανάπτυξη κάποιων ειδών σε βάρος κάποιων άλλων, όπως για παράδειγμα του κισσού (Hedera helix), του οποίου η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη μπορεί να περιορίσει σημαντικά την εμφάνιση πολλών δέντρων ή μικρότερων θάμνων. Σταδιακά η επικράτηση τέτοιων ειδών μπορεί να μεταβάλει ακόμα και τα επίπεδα του φωτός σε δασώδεις εκτάσεις, αλλοιώνοντας τελικά τη χλωρίδα της περιοχής.


Monday, May 2, 2011

Συλλέγουμε βρόχινο νερό με στύλΤο ρεζερβουάρ που έχει σχέδιο σταγόνας μαζεύει μέχρι 70 λίτρα νερού και έχει μια βρύση για να γεμίσουμε την κανάτα, που είναι ενσωματωμένη στο σύστημα.


www.vitaverde.gr 

Dyssekilde.. το απολυτο οικολογικό χωριό


Το χωριό έχει το δικό του σύστημα βιολογικού καθαρισμού του νερού και είναι σημαντικό πως οι κάτοικοι εκμεταλλεύονται τα 12 στρέμματα γης που διατίθενται για οργανικές καλλιέργειες και για βοσκοτόπους ζώων. Καταλήγουν λοιπόν να τρέφονται με βιολογικά προϊόντα. Η ύπαρξη ανεμογεννήτριας 450KW παράγει σημαντικό ποσό ενέργειας που βοηθά την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων των κατοίκων. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός πως όλα τα σπίτια έχουν ενεργό σύστημα ηλιακής θέρμανσης.
Ακόμα η συγκεκριμένη περιοχή έχει γίνει το τοπικό κέντρο για πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως είναι το φεστιβάλ τέχνης και βιβλίων, εκθέσεις ζωγραφικής, κύκλος μελέτης λογοτεχνίας, διαλέξεις, και προβολές ταινιών. Επίσης προσφέρονται μαθήματα αθλημάτων και πολεμικών τεχνών. Όλα τα μέλη άνω των 18 για να συνεισφέρουν στη γενικότερη ευημερία οφείλουν να προσφέρουν δωρεάν εργασία για τρείς ως τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Σε αντάλλαγμα παίρνουν δωρεάν λαχανικά και λαμβάνουν άλλα προνόμια. Σημαντικό είναι το γεγονός πως οι ίδιοι οι κάτοικοι διοικούν το χωριό, όλοι μαζί ανεξαιρέτως.Το Τόρουπ είναι μια περιοχή 300 ατόμων που βρίσκεται στη βόρεια Δανία που αξίζει να επισκεφτείτε. Τι το ιδιαίτερο έχει; Μισοί από αυτούς τους κατοίκους διαμένουν στο οικολογικό χωριό Ντισεκιλντε (Dyssekilde) που έχει κατασκευαστεί με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική.

Οι ιδρυτές του Ντισεκιλντε είχαν κοινό όραμα για δημιουργία μιας κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά βιώσιμης κοινωνίας. Ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 1982 ενώ η κατασκευή του άρχισε το 1990. Την εποχή που ξεκίνησαν την κατασκευή του οικολογικού χωριού, η ευρύτερη περιοχή του Τόρουπ ήταν σε ύφεση και «αργοπέθαινε». Με την κατασκευή λοιπόν του Ντισέκιλντε, η περιοχή ξαναζωντάνεψε. Εγκαταστάθηκαν νέοι κάτοικοι και ολόκληρες οικογένειες. Για το γεγονός αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι υποδομές που δημιουργήθηκαν όπως σχολεία και παιδικοί σταθμοί.
Σημαντικό είναι πως το οικολογικό χωριό αποτελείται από πέντε ομάδες σπιτιών. Την ομάδα θόλων (με σπίτια σε σχήμα θόλου), το Dysager (τρία εξαγωνικά σπίτια, σχεδιασμένα από ιδιώτες και κατασκευασμένα από μεταχειρισμένα υλικά), το Solpetten (τρία σπίτια Folkesol, με έξι διαμερίσματα και δυο διπλά σπίτια, σχεδιασμένα για να αποθηκεύουν τη μέγιστη ηλιακή θερμότητα), το Yggdrasil (ιδιωτικά σπίτια, κατασκευασμένα από υλικά όπως άχυρο, κορμούς δέντρων, πηλό και κοχύλια) και το Hojager (ομάδα σπιτιών ενωμένα στη σειρά).


Sunday, May 1, 2011

Crete's Culinary Sanctuaries Seminar:


Historic Food and Wine Routes from the Minoan Period to Today
Available Dates:  June 6 to 14, 2011

An 8-day program designed for professional researchers and serious enthusiasts of archeology, agroecology, botany and cuisine. Explore Crete's cultural and natural treasures with resident specialists.  Enjoy low and medium-level hiking during the journey, just as our ancestors traveled. Stay in small family-run lodging in the regions we will explore to support community-based sustainable tourism. Discover a taste of Crete’s fascinating heritage while  supporting important grassroots initiatives of the present. Our professionally guided tours, presentations and hikes  are private and customized for our small group of 12 attendees.

Program Highlights :

History:  

*  Join resident licensed historians for private tours of the Historic Sites of Knossos, Festos and Gortyna
*  Join Professor Donald Haggis at the archaeological site of Azoria where excavation work is in progress

Music:  Visit the Labyrinth Traditional Musical Instrument Museum

Traditional Cuisine:  Dinners and demos featuring regional specialties from wild and cultivated sources

Organic Wine:  Visit several gorgeous organic vineyards for presentations on indigenous varietals

Botany and Geology:  Explore Crete's beautiful and wild countryside with resident ecologists

Locations:

Days 1 and 2:  Heraklion Area, North-Central Crete
A taste of Minoan culture, traditional music, botany, organic food and wine.

Days 3 to 5: South-Central Region and Coast
Visit Festos and Gortyna, organic farms and a fantastic organic winery.

Days 6 to 8:  Eastern Mountains and Coast
Explore the Azoria Project, an archaeological site- excavation in progress, and other historic sites, farms, vineyards 
and hamlets with Professor Donald Haggis and the research team.

Day 9:  Travel day.  


for more info: http://www.cookingincrete.com/CCS-Historic-Food-and-Wine-Routes-Seminars-2011.html