Tuesday, December 18, 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού  Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και  Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες  εξελίξεις / δεδομένα ανεξάρτητα από το Ειδικό Πλαίσιο, και αφετέρου από αδυναμίες / προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στο ίδιο το Ειδικό Πλαίσιο.

Ι. Ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου
 Κατά την  εποχή της σύνταξης του Ειδικού  Πλαισίου δεν είχε εκδηλωθεί ακόμα  η τρέχουσα ελληνική δημοσιονομική  και οικονομική κρίση, που έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα σε πολλά επίπεδα.
Επισημαίνονται τα εξής:
(α) ο τουρισμός αποτελεί έναν  από τους λίγους τομείς στους  οποίους υπάρχουν προοπτικές  σοβαρών επενδύσεων κατά τα  επόμενα χρόνια, γιατί πρόκειται  για τομέα στον οποίο υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα (σε επίπεδο χώρας, αλλά και σε πολλές περιφέρειες και περιοχές), και ο οποίος απευθύνεται σε σημαντικό ποσοστό στην εξωτερική αγορά και στο βαθμό που αυτό δεν επηρεάζεται από τη συρρίκνωση της εσωτερικής ζήτησης
(β) υπάρχει δυνατότητα άμεσης συμβολής του τουρισμού στη δημοσιονομική προσαρμογή, μέσω της αξιοποίησης μεγάλων ακινήτων δημόσιας και ιδιωτικής  ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα καθώς ο τουρισμός μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
(γ) Σήμερα το έλλειμμα τουριστικών αναπτυξιακών πολιτικών, που επί πολλά χρόνια στηρίζονταν στις κρατικές ενισχύσεις, διαφαίνεται πιο έντονο από ποτέ. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται να ξεκαθαρίσουν οι κανόνες για τις ιδιωτικές επενδύσεις με ιδιαίτερη μέριμνα στην ενσωμάτωση νέων τουριστικών προϊόντων, όπως τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και οι οργανωμένοι υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων.
(δ) Τα νέα νομοθετικά δεδομένα μετά την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου (ν. 3986/2011 για την αξιοποίηση των δημοσίων ακινήτων, ο ν. 4002/2011 για τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και ο ν. 3937/2011 για τη βιοποικιλότητα) καθιστούν απαραίτητη την ενσωμάτωσή τους στο Ειδικό Χωροταξικό.

ΙΙ. Αδυναμίες και ελλείψεις του υφιστάμενου Ειδικού Πλαισίου που επιβάλλουν την αναθεώρησή του

Ήδη  από την έγκριση του Ειδικού Πλαισίου έχουν διαπιστωθεί ορισμένα προβλήματα που συνδέονται με μεθοδολογικές επιλογές ή επιλογές πολιτικής του Πλαισίου. Επισημαίνονται σχετικά τα εξής:

Α) Θέματα ανάλυσης και στοχοθεσίας

Απαιτείται αναπροσαρμογή στόχων, επικαιροποίηση στοιχείων, και ενσωμάτωση των σημερινών δεδομένων και προβλημάτων

Β) Προβλήματα κατηγοριοποίησης του χώρου και σχετικών κατευθύνσεων

- Προβλήματα στις επιμέρους κατηγορίες περιοχών:
Η κατηγορία «Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές» (Κατηγορία Β1) είναι πολύ περιορισμένη σε σχέση με τον δυναμικό της χαρακτήρα.
Η υποκατηγορία «Αναπτυγμένοι πυρήνες μαζικού τουρισμού εντός ευρύτερων αναπτυσσόμενων περιοχών με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού» (κατηγορία Β3) είναι εξαιρετικά περιορισμένη θεματικά και γεωγραφικά.
Η κατηγορία «Περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με μειονεκτικά χαρακτηριστικά και κυρίαρχες χρήσεις άλλες από τον τουρισμό» (Κατηγορία Γ) είναι μεθοδολογικά και πραγματολογικά προβληματική. Η ένταξη στην κατηγορία αυτή μόνο τριών συγκεκριμένων περιοχών (Αγραφα, Πομακοχώρια κλπ) είναι προφανώς ελλειμματική, αφού υπάρχουν και άλλες περιοχές της χώρας σε παρόμοια, από άποψη τουριστικής ανάπτυξης και δυνατοτήτων, κατάσταση.
Ο ορισμός της κατηγορίας (ΣΤ) Ορεινές περιοχές δεν έχει γίνει με τα κριτήρια της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και της Ε.Ε. για τις ορεινές περιοχές, που ορίζουν τον ορεινό χώρο σε υψόμετρο άνω των 800 μέτρων.
Στις κατηγορίες περιοχών δεν υπάρχουν σήμερα οι λουτροπόλεις και τα δίκτυα τουριστικών προορισμών.
Το  Ειδικό Πλαίσιο σχεδόν αγνοεί  την ύπαρξη διαφόρων μορφών  οργανωμένων υποδοχέων του τουρισμού  και των συμπληρωματικών του  δραστηριοτήτων, καθώς και την  ανάγκη ενίσχυσης των εγκαταστάσεων  αυτής της μορφής. Μια επαναπροσέγγιση  του ζητήματος θα πρέπει να προσδιορίσει κριτήρια χωροθέτησης και χωρικές προτεραιότητες για τους οργανωμένους υποδοχείς και συνολικά να ενισχύσει την ελκυστικότητα των τουριστικών επενδύσεων αυτής της μορφής έναντι της σημειακής χωροθέτησης εκτός σχεδίου.
Δεν δίνεται επαρκής έμφαση στα υφιστάμενα τουριστικά καταλύματα και την αναβάθμισή τους
Ο περιορισμός της δόμησης νέων υποδομών φιλοξενίας, εστίασης και λοιπών σχετικών με τον τουρισμό υποδομών, στο 80% του ελληνικού χώρου (Β2) κατηγορία σε μία ζώνη 500 μέτρων από τα όρια των οικισμών, αποκλείει από την τουριστική ανάπτυξη ευρείες περιοχές συχνά με αδυναμία εναλλακτικής ανάπτυξης, χωρίς σαφή τεκμηρίωση της αναγκαιότητας μιας τέτοιας επιλογής (ακόμα και υπό συνθήκες προ-κρίσης). Το ίδιο ισχύει και για τις περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000.
Η απόλυτη απαγόρευση τουριστικής ανάπτυξης σε όλα νησιά της πρώτης κατηγορίας της ομάδας ΙΙΙ (βραχονησίδες κλπ.) είναι υπερβολική και μη τεκμηριωμένη, ακόμα και με στενά περιβαλλοντική οπτική.
Οι προβλεπόμενες αποστάσεις των κτισμάτων από τη γραμμή αιγιαλού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις που συνδέονται με το υψόμετρο, είναι υπερβολικά περιοριστικές, ιδίως για μεγάλες οργανωμένες αναπτύξεις υψηλού επιπέδου.
Στους παραδοσιακούς οικισμούς δεν διευκολύνεται η αξιοποίηση οικισμών που έχουν εγκαταλειφθεί.
Δεν δίνονται κατευθύνσεις για τις αποσύρσεις παλαιών και εγκαταλελειμμένων τουριστικών καταλυμάτων
- Αστικός τουρισμός: Δεν δίνεται επαρκής έμφαση σε ζητήματα branding και city marketing, και στην αναβάθμιση σε υψηλότερες βαθμίδες των υφιστάμενων καταλυμάτων.

ΙΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

(α) Στοχοθεσία – βασικές κατευθύνσεις

Στόχος η μετάβαση από ένα μαζικό, αδιαφοροποίητο, μονοθεματικό και χαμηλής οικονομικής απόδοσης τουρισμό σε έναν ποιοτικό, διαφοροποιημένο και πολυθεματικό τουρισμό, που δεν αρκείται στο καθιερωμένο τουριστικό πρότυπο «ήλιος -θάλασσα»
Άμβλυνση της εποχικότητας του τουρισμού της χώρας και αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη
Χωρική διεύρυνση του φάσματος των δυνατών προορισμών και την ενίσχυση λιγότερο τουριστικά αναπτυγμένων περιοχών, που έχουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Περιορισμός της διάσπαρτης δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών μέσω της θεσμοθέτησης ζωνών με χρήση γης «τουρισμός-αναψυχή» και οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων. Εισαγωγήτης έννοιας των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μεγάλες και σύνθετες τουριστικές επενδύσεις (ΠΟΤΑ, δημόσια ακίνητα με ΕΣΧΑΔΑ τουρισμού, ΠΕΡΠΟ τουρισμού κ.λπ.)
Δημιουργία ενιαίων δικτύων φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, που θα αναδεικνύουν και αξιοποιούν το σύνολο των πολλαπλών ιστορικών παρελθόντων και θα συνδέονται με τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, αλλά και την τοπική οικονομική δραστηριότητα.
Διαφύλαξη και ενίσχυση της τοπικής και κοινωνικής ταυτότητας των περιοχών, όπου αναπτύσσεται τουριστική δραστηριότητα.
Προσαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών

(β) Απλοποίηση κατηγοριοποίησης του χώρου

Ο εθνικός χώρος προσεγγίζεται  βάσει κριτηρίων έντασης και  είδους της τουριστικής ανάπτυξης σε:
Αναπτυγμένες περιοχές
Αναπτυσσόμενες περιοχές
Περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού-εναλλακτικού τουρισμού
Μητροπολιτικές περιοχές

Επίσης διακρίνονται βάσει γεωμορφολογικών  χαρακτηριστικών δύο μεγάλες ειδικές κατηγορίες χώρου, ώστε να προσαρμόζεται η κλίμακα των τουριστικών επενδύσεων και οι σχετικές προβλεπόμενες προδιαγραφές στα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής:

Ορεινός χώρος
Νησιά


(γ) Επί μέρους κατευθύνσεις


(γα) Οι Αναπτυγμένες περιοχές προορίζονται κυρίως για:

Αναβάθμιση και εξυγίανση του τουριστικού προϊόντος
Μερική ή ολική απόσυρση μη αξιόλογων, απαξιωμένων και εγκαταλελειμμένων τουριστικών καταλυμάτων
Περιοχές Ενεργητικής Παρέμβασης και Ανάπλασης, με τους οποίους μπορεί να τίθενται περιορισμοί στην τουριστική ανάπτυξη
Οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων με κάποιους περιορισμούς στη δόμηση και την ανάπτυξή τους
Εκσυγχρονισμό υφισταμένων τουριστικών μονάδων με παράλληλη αναβάθμιση σε τύπους και τάξεις καταλυμάτων
Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Νέα τουριστικά καταλύματα 4 και 5 αστέρων

(γβ) Οι Αναπτυσσόμενες περιοχές προορίζονται κυρίως για:

- Οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα
- Νέα τουριστικά καταλύματα 3, 4 και 5 αστέρων
- Εκσυγχρονισμό υφισταμένων τουριστικών μονάδων με παράλληλη αναβάθμιση σε τύπους και τάξεις καταλυμάτων
- Εμπλουτισμός και διεύρυνση των αναπτυσσομένων περιοχών σε σχέση με το υφιστάμενο

(γγ) Οι περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού προορίζονται κυρίως για:

- Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών κ.λπ στοιχείων του χώρου
- Προώθηση τοπικών συμφώνων ποιότητας και προγραμμάτων στήριξης αγροτικών ή και παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον και λειτουργικής διασύνδεσής τους με  τουριστικές μονάδες.
- Οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα με περιορισμούς στη δόμηση και την ανάπτυξή τους.
Κατασκευή νέων καταλυμάτων 3, 4 και 5 αστέρων

(γδ) Ορεινός χώρος. Βασικές κατευθύνσεις:

Εξορθολογισμός του ορεινού χώρου, ώστε να αναφέρεται σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 800 μέτρων
Μέριμνα για την προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων πόρων του ορεινού χώρου, που ενδιαφέρουν τον τουρισμό.
Δημιουργία βασικών προτύπων και κανόνων για το σχεδιασμό και τη δόμηση λαμβάνοντας υπόψη την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τις τοπικές παραδόσεις
Αποκατάσταση και αξιοποίηση παλαιών κελυφών, επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες.
Χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων με πολύ χαμηλό συντελεστή δόμησης. Βασική κατεύθυνση γι’ αυτές τις επενδύσεις είναι να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών  στοιχείων της περιοχής.
Βασικά χαρακτηριστικά: υψηλή ποιότητα, χαμηλή και περιορισμένη δόμηση, προσαρμογή στην τοπική αρχιτεκτονική, προώθηση της τοπικής οικονομίας, εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων, βιολογικοί καθαρισμοί, μονάδες αφαλάτωσης ή άλλες προβλέψεις για την υδροδότησή τους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

(γε) Νησιά. Βασικές κατευθύνσεις:

Διατήρηση της κατηγοριοποίησης σε τρεις κατηγορίες νησιών

Χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων με πολύ χαμηλό συντελεστή δόμησης σε νησιά σημαντικής γεωγραφικής έκτασης και τουριστικής σημασίας. Βασική κατεύθυνση γι’ αυτές τις επενδύσεις είναι να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών  στοιχείων της περιοχής.

Βασικά  χαρακτηριστικά: υψηλή ποιότητα, χαμηλή και περιορισμένη δόμηση, προσαρμογή στην τοπική αρχιτεκτονική, προώθηση της τοπικής οικονομίας, εξασφάλιση αδόμητων χώρων, βιολογικοί καθαρισμοί, μονάδες αφαλάτωσης ή άλλες προβλέψεις για την υδροδότησή τους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων.

Απαγόρευση τουριστικών καταλυμάτων σε περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης, καθώς και σε περιοχές που εμπίπτουν σε άλλα καθεστώτα (αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι κ.λπ.)

(δ) Βασικές κατευθύνσεις για  την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού:
Διάκριση σε ξεχωριστές κατευθύνσεις για τουρισμό κρουαζιέρας και τουρισμό σκαφών αναψυχής.
Διαμόρφωση Ζωνών Ναυσιπλοΐας Αναψυχής  σε όλο το θαλάσσιο εύρος της χώρας,
Ανάπτυξη του δικτύου των τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια), ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργική συνοχή του δικτύου σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες ζώνες ναυσιπλοΐας.
Βασική κατεύθυνση για τη δημιουργία ενός επαρκούς και βιώσιμου δικτύου συστήματος τουριστικών λιμένων είναι η ελάχιστη απόσταση καταρχήν 30 ναυτικών μιλίων μεταξύ μαρινών και 15 ναυτικών μιλίων μεταξύ καταφυγίων και αγκυροβολίων, εξαιρουμένων των μητροπολιτικών περιοχών. Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη απόσταση μπορεί να διαφοροποιείται μεταξύ των Ζωνών Ναυσιπλοΐας Αναψυχής με βάση κριτήρια πληθυσμιακά, μετεωρολογικά, περιβαλλοντικά, καθώς και με κριτήρια προσφοράς και ζήτησης της διαμορφούμενης αγοράς.

Η Goldair «βλέπει» περιφερειακά αεροδρόμια

Σε συζητήσεις με εν δυνάμει ενδιαφερόμενους επενδυτές για την από κοινού συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, βρίσκεται ο όμιλος της Goldair, ενώ παράλληλα θα δηλώσει «παρών» στο project του αεροδρομίου στο Καστέλλι, αλλά και στις όποιες πιθανές εξελίξεις για το handling της Ολυμπιακής, όταν και εάν τεθεί θέμα πώλησής του.

«Έχουμε μιλήσει με αρκετούς, αλλά όλοι περιμένουν να δουν τι θα περιλαμβάνεται στο σχέδιο για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων πριν λάβουν την τελική τους απόφαση», ανέφερε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Goldair, Καλλίνικος Καλλίνικος, θεωρώντας, μάλλον, βέβαιο το ενδιαφέρον για τη διαδικασία, αλλά και για το νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου κι από τις Hochtief, Vinci και Fraport.

Από τη Θεσσαλονίκη όπου βρέθηκε, χθες, το ανώτατο στέλεχος του επιχειρηματικού ομίλου εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ιδιωτικοποίηση θα αποβεί συμφέρουσα για όλα τα περιφερειακά αεροδρόμια, καθώς θα οδηγήσει σε αναβάθμιση των περεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και της υφιστάμενης υποδομής.

«Δεν πρέπει, ωστόσο, να ζητηθούν φαραωνικές επενδύσεις, αλλά να υπάρξει ισορροπία με το τίμημα για να μην αυξηθεί το κόστος των υπηρεσιών που διώχνει τις αεροπορικές εταιρείες.

Γιατί ξέρουμε ότι το 80% των επισκεπτών της χώρας μας έρχεται αεροπορικώς», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλίνικος. Πρόβλημα, κατά τον ίδιο, θα προκύψει επίσης στην περίπτωση κατά την οποία δεν τηρηθεί η νομοθεσία για τρεις handlers ανά περιφερειακό αεροδρόμιο και η επίγεια εξυπηρέτηση δοθεί μονοπωλιακά στους ιδιώτες, ως επιπλέον δέλεαρ για να βελτιώσουν τα έσοδά τους, αφού «για να είναι ελκυστική η επένδυση, απαιτείται, για κάθε group προς ιδιωτικοποίηση αεροδρομίων, να υπάρχει μια κρίσιμη μάζα περίπου 8 εκατ. επιβατών».

Περαιτέρω ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Goldair παραδέχθηκε πως ο όμιλος δεν θα μείνει αδιάφορος αν τεθεί ζήτημα πώλησης του handling της Ολυμπιακής, όπως κι αν η Κροατία, που από την 1η Ιουλίου θα ενταχθεί στην Ε.Ε., δημοπρατήσει τις δύο άδειες (σ.σ. θα υποχρεωθεί αν εναρμονίσει τη νομοθεσία της) για το handling. Αυτή τη στιγμή ο όμιλος έχει παρουσία σε 26 αεροδρόμια στην Ελλάδα, σε 2 στην Κύπρο και σε άλλα 2 στη Βουλγαρία.

Εκτιμήσεις

Ο κύκλος εργασιών της Handling για φέτος εκτιμάται στα 40 εκατ. ευρώ, άλλα 48 - 50 εκατ. ευρώ, θα είναι η συμμετοχή της Cargo και περί τα 40 εκατ. ευρώ οι άλλες δραστηριότητες του ομίλου (απαρτίζεται από 12 εταιρείες και απασχολεί συνολικά πάνω από 2.300 εργαζόμενους), ενώ 18 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την Κύπρο και περίπου 3 εκατ. ευρώ από τη Βουλγαρία.

«Για το 2013 αναμένουμε μια αύξηση 10% στη Handling καθώς θα έχουν ωριμάσει οι επενδύσεις του 2012, συνολικού ύψους 8,5 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα», υποστήριξε.

Όσον αφορά, τέλος, στις εμπορευματικές μεταφορές, ο κ. Καλλίνικος εκτίμησε ότι η χώρα μας μπορεί να γίνει Hub για τα εμπορεύματα που κατευθύνονται στην Ευρώπη, με την προϋπόθεση πως θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες logistics υποδομές κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Θριάσιο και Αλεξανδρούπολη.

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=112966043

Αλλαγές στην εκτός σχεδίου δόμηση για τουριστική ανάπτυξη

Ριζικές αλλαγές στην εκτός σχεδίου τουριστική ανάπτυξη, αξιοποίηση ακατοίκητων νησιών και αναδιαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος με προώθηση των επενδύσεων σε σύνθετες μονάδες που συμπεριλαμβάνουν παραθεριστική κατοικία, spa, γκολφ, καταδυτικό τουρισμό κ.λπ., φιλοδοξεί να φέρει η κυβέρνηση μέσω του νέου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό που αναμένεται να «βγει» σε διαβούλευση μέσα στο επόμενο διάστημα.

Ο σχεδιασμός προβλέπει και την παροχή ευελιξίας στο Δημόσιο ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει εκτός σχεδίου εκτάσεις για την υποδοχή τουριστικών επενδύσεων.Μάλιστα, επειδή η σύνταξη του χωροταξικού και η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης μπορεί να καθυστερήσει, οι τουριστικές επενδύσεις μπορεί να εγκρίνονται μέσω ειδικών νόμων, κατά περίπτωση. Η αρχή έγινε με την επένδυση στη Τζιά που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει με fast track διαδικασίες όσες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις βρίσκονται στα σκαριά σε μια προσπάθεια ανατροπής του κλίματος. Για τον λόγο αυτό, επιχειρείται η δημιουργία ενός «ευέλικτου» πλαισίου που θα ξεμπλοκάρει επενδυτικά projects. Ένας από τους περιορισμούς που θα καταργηθεί θα είναι το όριο των 500 μέτρων για εκτός σχεδίου περιοχές γύρω από οικισμούς, όπου θα μπορούν να γίνονται τουριστικές επενδύσεις.

Επίσης αίρονται οι εκτός σχεδίου περιορισμοί σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές μέσω της δημιουργίας ειδικών ζωνών χωροθέτησης μονάδων και κυρίως των πολυσύνθετων που περιλαμβάνουν χρήσεις ξενοδοχείου, παραθεριστικής κατοικίας και θεματικού τουρισμού.

Νησιά
Στα νησιά ειδικότερα, οι οργανωμένοι υποδοχείς θα έχουν ανώτατο συντελεστή δόμησης 0,05. Βασική κατεύθυνση γι’ αυτές τις επενδύσεις είναι να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.

Σύμφωνα με το χωροταξικό πλαίσιο, θα απαιτούνται ως βασικά χαρακτηριστικά η υψηλή ποιότητα, η προσαρμογή στην τοπική αρχιτεκτονική, η προώθηση της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία βιολογικών καθαρισμών άλλα και μονάδων αφαλάτωσης ή άλλων προβλέψεων για την υδροδότησή τους χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Επίσης, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ανάπτυξης πολυσύνθετων τουριστικών μονάδων σε μικρά ακατοίκητα νησιά που δεν ανήκουν σε ζώνες προστασίας.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες θα υπάρχουν άλλες διατάξεις που θα ρυθμίσουν την απόσυρση ξενοδοχειακών μονάδων εκτός αστικών κέντρων με ταυτόχρονη δυνατότητα μετατροπής τους σε τουριστική κατοικία. Σε ό,τι αφορά την τουριστική κατοικία, οι προτάσεις που εξετάζονται σχετίζονται και με τη δημιουργία αναπτύξεων που θα αφορούν αποκλειστικά βίλες, χωρίς την υποστήριξη κεντρικής ξενοδοχειακής μονάδας.

Στις ανεπτυγμένες περιοχές, στόχος ειναι να προωθηθούν επενδύσεις σε μονάδες 4 και 5 αστέρων. Το ίδιο και στις αναπτυσσόμενες με την προσθήκη και της κατηγορίας των 3 αστέρων. Αναμένεται να τεθούν αυστηρά κριτήρια για τις μικρότερες μονάδες και να προωθηθούν δράσεις για την αναβάθμιση των υφιστάμενων μονάδων με μερική ή ολική απόσυρση των «μη αξιόλογων – απαξιωμένων».

Ακόμη θα προωθηθεί η επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες. Ανάλογες ρυθμίσεις προωθούνται και για τις περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, που αφορά κυρίως στην ηπειρωτική χώρα, άλλα και στη Κρήτη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις στους οργανωμένους υποδοχείς θα δίνεται η δυνατότητα κατασκευής καταλυμάτων 3, 4 και 5 αστέρων και κίνητρα για την διασύνδεση τους με τοπικές αγροτικές και μεταποιητικές δραστηριότητες. Για τους ορεινούς τουριστικούς προορισμούς (άνω των 800 μ.) προβλέπεται η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων με ανώτατο μεικτό συντελεστή δόμησης 0,05. Βασική κατεύθυνση γι’ αυτές τις επενδύσεις είναι να συνδέονται λειτουργικά με εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.

Μαρίνες
Ακόμα θα αρθούν διάφοροι περιορισμοί για τη δημιουργία μαρίνων τόσο σε νησιά, όσο και στις μεγάλες πόλεις με λιμάνια. Βασική κατεύθυνση για τη δημιουργία ενός επαρκούς και βιώσιμου δικτύου συστήματος τουριστικών λιμένων είναι η ελάχιστη απόσταση καταρχήν 30 ναυτικών μιλίων μεταξύ μαρινών και 15 ναυτικών μιλίων μεταξύ καταφυγίων και αγκυροβολίων, εξαιρουμένων των μητροπολιτικών περιοχών. Σε κάθε περίπτωση όμως η ελάχιστη απόσταση μπορεί να διαφοροποιείται, μεταξύ άλλων και με κριτήρια προσφοράς και ζήτησης της διαμορφούμενης αγορας. Ακόμη θα υπάρξει διάκριση για τουρισμό κρουαζιέρας και τουρισμό σκαφών αναψυχής και διαμόρφωση ζωνών ναυσιπλοίας αναψυχής σε όλο το θαλάσσιο εύρος της χώρας.

«Ευέλικτο» πλαίσιο
Η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει με fast track διαδικασίες, όσες μεγάλες τουριστικές επενδύσεις βρίσκονται στα σκαριά, σε μια προσπάθεια ανατροπής του κλίματος

Σε ό,τι αφορά την τουριστική κατοικία, οι προτάσεις που εξετάζονται σχετίζονται και με τη δημιουργία αναπτύξεων που θα αφορούν αποκλειστικά βίλες, χωρίς την υποστήριξη κεντρικής ξενοδοχειακής μονάδας

Θα προωθηθεί η επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων και παροχή κινήτρων για μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες

Για τους ορεινούς τουριστικούς προορισμούς (άνω των 800 μ.) προβλέπεται η χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων με ανώτατο μεικτό συντελεστή δόμησης 0,05

Θα αρθούν διάφοροι περιορισμοί για τη δημιουργία μαρίνων τόσο σε νησιά, όσο και στις μεγάλες πόλεις με λιμάνι.

ΕΟΤ: Εντεκα τουριστικές επενδύσεις υπό αδειοδότηση

Την αναλυτική κατάσταση και τα στάδια αδειοδότησης στα οποία βρίσκονται οι 11 τουριστικές επενδύσεις (έξι νέες και επτά υφιστάμενες), οι οποίες εξετάζονται στην Ειδική Υπηρεσία προώθησης και αδειοδότησης τουριστικών επενδύσεων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), παραθέτει ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείο Τουρισμού.

Οι επενδυτικές προτάσεις που εξετάζονται και βρίσκονται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης είναι:

1. Σε στάδιο υπογραφής της προβλεπόμενης από το άρθρο 9 παρ.1 του Νόμου 4002/2011 ΚΥΑ, για τον καθορισμό των ειδικότερων κατηγοριών έργων, της γενικής διάταξης των κτιρίων και τους περιβαλλοντικούς όρους του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, είναι το επενδυτικό έργο για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος αποτελούμενου από ξενοδοχείο 350 κλινών, κέντρο θαλασσοθεραπείας και τουριστικές κατοικίες σε γήπεδο 645 στρεμ. στη θέση Βρόσκοπος, Δ. Κέας, Νήσου Κέας.

2. Στο στάδιο έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ), είναι το επενδυτικό σχέδιο για τη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος αποτελούμενου από ξενοδοχείο 180 κλινών, τουριστικές κατοικίες και εγκαταστάσεις SPA, σε γήπεδο 450 στρεμ. στη Νήσο Μήλο. H Ειδική Υπηρεσία έχει αποστείλει γνωμοδότηση προς το ΥΠΕΚΑ ως προς την καταλληλότητα γηπέδου.

3. Στο στάδιο έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ), είναι το επενδυτικό έργο για τη δημιουργία ξενοδοχείου μικτού τύπου κατηγορίας 5 αστέρων «SCORPIO BAY» 1.100 κλινών υποστηρικτικών αυτού έργων και λιμενικού έργου σε γήπεδο 1.717 στρεμ. στη θέση Σκορπονέρι, Δήμου Ορχομενού, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. H Ειδική Υπηρεσία θα αποστείλει γνωμοδότηση προς το ΥΠΕΚΑ ως προς την καταλληλότητα γηπέδου.

4. Στο στάδιο έκδοσης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) είναι το επενδυτικό έργο για δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος αποτελούμενου από Ξενοδοχείο, τουριστικές κατοικίες και εγκατάσταση γκολφ, σε γήπεδο 714 στρεμ. του Δήμου Αιγιαλίας. Στο πλαίσιο του ΠΠΠΑ, η Ειδική Υπηρεσία έχει γνωμοδοτήσει προς το ΥΠΕΚΑ.

5. Αίτηση για Γνωμοδότηση στο πλαίσιο Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΠΑ) για τη δημιουργία ξενοδοχείου 5*, δυναμικότητας 2.510 κλινών, σε γήπεδο έκτασης 1.717 στρεμ. στη θέση Κάβο Πλάκο, Δ. Ιτάνου, Ν. Λασιθίου, έχει υποβληθεί από την «Εταιρία Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης».

6. Αίτηση για Γνωμοδότηση για έκδοση ΠΠΠΑ δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 250 κλινών και Κέντρο Θαλασσοθεραπείας) σε γήπεδο 275 στρεμ. στον Δήμο Ιητών, νήσου Ιου.

Προτάσεις που έχουν υποβληθεί και αφορούν σε υφιστάμενες τουριστικές επενδύσεις:

7. Αίτηση έγκρισης δημιουργίας Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος σε τμήμα του συγκροτήματος Πόρτο Καρράς στη Σιθωνία Χαλκιδικής, ιδιοκτησίας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ». Εξετάζεται το ισχύον Νομικό πλαίσιο για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.

8. Φάκελος που αφορά την αίτηση της εταιρίας «ΡΙΑΛΑ Α.Ε.» για «Ανασυνταχθείσα αρχιτεκτονική μελέτη υπό ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου, 5*, δυναμικότητας 362 κλινών» σε γήπεδο 43.509,39 τμ στην εκτός σχεδίου περιοχή, στη Θέση Αγ. Ιωάννη Λουκά, του Δ.Δ. Θάσου, του Ν. Καβάλας.

9. Αίτηση εταιρίας «CLUB MEDITERRANEΕ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» για έγκριση δόμησης τροποποιητικής αρχιτεκτονικής μελέτη αναβάθμισης από 4* σε 5* ξενοδοχείου κλασσικού τύπου δυναμικότητας 362 κλινών, που βρίσκεται σε γήπεδο 185.450,62 τμ στην εκτός σχεδίου περιοχή στην περιοχή Κέφαλος, νήσου Κω. Μετά την επισήμανση του προβλήματος από την Ειδική Υπηρεσία στο Υπουργείο το θέμα λύθηκε με ΠΝΠ ΦΕΚ 237/Α/ 5-12-12 Αρθρο 19, συμφώνα με το οποίο την αρμοδιότητα χορήγησης έγκρισης δόμησης έχει η ΥΔΟΜ μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

10. Υποβολή φακέλων για τον επαναχαρακτηρισμό και την επαναοριοθέτηση της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας στην Πελοπόννησο με ΚΥΑ των Υπουργών Τουρισμού και ΠΕΚΑ κατ’ εφαρμογή των νεότερων ρυθμίσεων για τις ΠΟΤΑ του Ν. 4002/2011.

11. Η τελευταία επένδυση είναι πρόταση σε στάδιο επεξεργασίας για δημιουργία ΠΟΤΑ σε έκταση 12.500 στρεμμάτων στη περιοχή Αταλάντης του δήμου Λοκρού, Νομού Φθιώτιδας. Θα περιλαμβάνει τρία ξενοδοχεία, γκολφ, τένις, spa.

Social media trends in tourism for 2013

Before we dive into any thoughts about what’s changing or trending in the future, let’s take a moment to suck in a bunch of head-clearing oxygen with a deep breath, and remember that basic goals for tourism marketing have not changed….

….Make people aware of your destination, spark magical thoughts in their brain of, “Hey, I’d like to go THERE,” convince them to actually visit, spend some money, spend the night and then go home and get their friends and family to visit, too.

We know; it is super-hard to keep the big picture as communications tools change and morph, people squawk about things like Instagram changing rules with Twitter, every day brings new Whack-A-Mole fun about whether anyone sees your Facebook updates and you’re still explaining to a skeptical boss or Board of Directors about Twitter or whether bloggers belong on your press trips.

As your guides and social media personal trainers here at Tourism Currents, let us help you look ahead and prep for the long game, not the quick one-time play.
4 Trends We See For 2013

In keeping with our theme from last month’s Black Friday Open Comments live chat, here are a few of “Our Favorite” trends that we think will play a big part in tourism looking ahead to 2013. Use them as a framework to help tweak your own destination marketing strategy.

1) Pictures, pictures and more pictures – With Pinterest, Instagram, Facebook, Foodspotting and all the other sites that emphasize social photography, it is clear (#NoFilter) that visual content is what the public wants. Looks like 2013 will be a big year for images across all channels (including video) because they allow our visitors and customers to digest information quickly, emotionally and in a way that is easy to share.

Do not get caught up in the piles of photography apps and tools: if you don’t have time right now to do justice to, say, Pinterest, then do not do it. Focus efforts where your market is most active, and add more imagery there. Better to do one thing well then a mediocre job all over the place.

—->> Your next step: Think through every element of your communications strategy; how can strong visuals be added or strengthened? Need some ideas? Our “Create Once….” two-page productivity download has 9 different ways to use one photo.

2) Integration of social media – No one should still be looking at social media as a stand-alone channel or afterthought. For example, when you consider advertising spend, part of that discussion should cover whether you want to do Facebook advertising. Social media mentions, Likes, shares etc. are now part of search engine ranking algorithms, too. It all matters, so think holistically.

In 2013, social media must be integrated into your marketing mix for two reasons. First, social media can lead your visitors and customers to the “right” travel information just for them based on your real-time social posts. Second, when your data and analytics show you what is the “right” travel information that resonates for certain segments of your market, you can personalize messages and content directly to those segments. Social media is now an integral part of the path leading your visitors to find exactly what they are looking for, and making your destination a perfect fit.

Your markets are integrating social into their own activities in many ways. How about the “second screen” – did you know that more and more people are simultaneously watching TV programs and talking on social media with a smartphone or tablet about what they are seeing on the television? Does your search engine marketing support your TV marketing? Knitting all of the different elements together will get a lot more emphasis in 2013.

—->> Your next step: Always – always – consider digital, social and mobile communications when you strategize about reaching visitors. Do not assume that your market is “too old” for it, either.

3) Storytelling will shine – Storytelling shows personality, and humans with a personality are what our visitors crave. Having that compelling story-telling voice builds strong relationships with your visitors and keeps them coming back for more.

Every destination marketing organization today is an online publisher, content creator and storyteller. Every one. They are all those things whether they are taking advantage of today’s extraordinary platforms and capabilities or not. Would you rather be the windshield, or the bug?

—->> Your next step: Review your marketing approach. How much of it is the usual “Eat. Stay. Play.” that does not tell visitors anything special? Use the multimedia publishing features of your blog, Facebook Page and other channels to show your destination or attraction’s true personality. A website is merely a starting point for your online presence.

4) Your locals, visitors and partners are crowdsourcing content for you right now, and will continue to do so – They are tweeting, Facebooking, taking photos and blogging, but often are never acknowledged, and too rarely do they see the DMO commenting on and sharing their content. Why not build your content with those who love and support you? This plays right into Trend 2: being human.

LISTENING and RESPONDING will create content. Saying “Thank You” creates content. Sharing good stuff = content.

Crowdsourcing content creates engagement….which builds relationships….which makes people want to connect and visit….which is what your marketing strategy should be all about.

Source: http://www.tourismcurrents.com/december-2012-social-media-trends-in-tourism-for-2013 

Tuesday, December 11, 2012

Κύπρος: Αύξηση 34% στα έσοδα από τον τουρισμό την τελευταία τριετία

Εθνόσημο

Σε τροχιά σταθερής ανόδου βρίσκεται ο κυπριακός τουρισμός, με την αύξηση στα τουριστικά έσοδα να αγγίζει συνολικά ποσοστό 34% τα τελευταία τρία χρόνια, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΟΤ) κ. Α. Ορουντιώτης, σε εκδήλωση για την «Παρουσίαση της Κύπρου», τη Δευτέρα στην Αθήνα.

Αναφερόμενος στα στατιστικά στοιχεία για το 2011, σημείωσε ότι η Κύπρος δέχθηκε 2.392.223 επισκέπτες, καταγράφοντας αύξηση 9,1% στις αφίξεις σε σχέση με το 2010, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται στα 1,749 δις ευρώ, ενισχυμένα κατά 12,9%. Αντίστοιχα, τους πρώτους δέκα μήνες του 2012, οι αφίξεις ανήλθαν σε 2.232.000, ενισχυμένες κατά 4,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ενώ το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2012, τα τουριστικά έσοδα έφθασαν τα 1,612 δις ευρώ, αυξημένα κατά 10,8% σε ετήσια βάση.

«Στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να ξεπεράσουμε τα επίπεδα ρεκόρ του 2001», δήλωσε ο κ. Ορουντιώτης, αναφερόμενος στη χρονιά που οι αφίξεις στην Κύπρο έφθασαν τα 2,7 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος εκτίμησε ότι η άνοδος θα διατηρηθεί και το 2013, ωστόσο πρόσθεσε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του Οργανισμού που ανερχόταν στα 58 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει τα κονδύλια προβολής που κυμαίνονταν στα 18 εκατ. ευρώ, το 2013 θα χρειαστεί να περικοπεί κατά έξι εκατ. ευρώ.

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας καλύπτοντας ποσοστό 10% του ΑΕΠ, με 40.000 εργαζόμενους να απασχολούνται στον κλάδο. Στο πλαίσιο της στρατηγικής για τα έτη 2011-15, δίνεται έμφαση στη βελτίωση της σχέσης ποιότητας - τιμής, τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, την ανάπτυξη του κοινωνικού και χειμερινού τουρισμού, καθώς και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξασφάλιση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στην κατεύθυνση αυτή η Κύπρος προσανατολίζεται σε αγορές με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, όπως η Ρωσία και η Κίνα. «Εχουμε κάνει θαύματα με τη ρωσική αγορά», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΚΟΤ, εξηγώντας ότι την τελευταία τριετία και ενόσω παρατηρείται μείωση από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία καλύπτει το 50% των τουριστών στο νησί και στασιμότητα από τη Γερμανία, η αύξηση από τη Ρωσία αγγίζει ποσοστά της τάξης του 40% - 50% ετησίως, με 440.00 Ρώσους επισκέπτες το 2012. Ηδη υπάρχουν 16 πτήσεις από ρωσικές πόλεις προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Παράλληλα δρομολογεί τη διείσδυσή της στην Κίνα, μέσω του Χονγκ Κονγκ, καθώς δεν απαιτείται βίζα (λόγω Βρετανικής Κοινοπολιτείας), φιλοδοξώντας τα επόμενα χρόνια να δέχεται «70.000 - 80.000 Κινέζους υψηλής εισοδηματικής τάξης». Στον σχεδιασμό είναι ταξιδιωτικά πακέτα που θα περιλαμβάνουν τρεις χώρες, όπως Ιταλία-Κύπρο-Μάλτα και Ντουμπάι-Κύπρο-Μάλτα. Ωστόσο ο κ. Ορουντιώτης τόνισε την επιθυμία του Οργανισμού για τη δημιουργία κοινών ταξιδιωτικών πακέτων με την Ελλάδα.


Εν τω μεταξύ, προωθείται σειρά δράσεων, όπως η συμμετοχή στα σχέδια κινήτρων της Hermes Airports για την ενίσχυση της κίνησης στα αεροδρόμια, η εφαρμογή σχεδίου κινήτρων για τουριστικές επενδύσεις, με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 13 εκατ. ευρώ (συγχρηματοδοτούμενο), η σύσταση και λειτουργία Convention Bureau για συνεδριακό τουρισμό και η εφαρμογή προγράμματος Ambassadors in Tourism με εθελοντές επιφανείς προσωπικότητες της Κύπρου για την προσέλκυση συνεδρίων, καθώς το νησί αποτελεί δημοφιλή συνεδριακό προορισμό. Το 2011 πραγματοποιήθηκαν 352 διοργανώσεις, εκ των οποίων, 263 ήταν συνέδρια και 89 ταξίδια κινήτρων.

Σε εξέλιξη είναι και σημαντικά έργα υποδομής, όπως η Μαρίνα Λεμεσού (αναμένεται ολοκλήρωση σύντομα), η νέα αίθουσα επιβατών στο Λιμάνι Λεμεσού (αναμένεται ολοκλήρωση το 2014), η ενιαία ανάπλαση λιμανιού και Μαρίνας Λάρνακας (ολοκλήρωση μέχρι το 2021), η πρώτη φάση της οποίας ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ. Σε διαδικασία υποβολής προτάσεων από επενδυτές είναι η μαρίνα Πάφου, ενώ στη φάση των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η μαρίνα Αγίας Νάπας. Στόχος είναι επίσης τα γήπεδα γκολφ να αυξηθούν από τέσσερα που λειτουργούν σήμερα, σε 14 με παράλληλη οικιστική ανάπτυξη.

Αύξηση από Ελλάδα παρά την κρίση

Αυξημένες παρά την κρίση στην ελληνική οικονομία είναι οι αφίξεις από την Ελλάδα, που το 2011 έφθασαν τις 138.717, σημειώνοντας άνοδο 8,7%. Η Ελλάδα είναι η πέμπτη κατά σειρά αγορά, μετά το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, τη Γερμανία και τη Σουηδία, ενώ αποτελεί την πρώτη προτίμηση των Κυπρίων για διακοπές και το 2011 δέχθηκε περίπου 400.000 επισκέπτες. Η αεροπορική σύνδεση Ελλάδας - Κύπρου καλύπτεται από τρεις εταιρίες (Cyprus Airways, Olympic Air και Aegean Airlines), με συνδέσεις μέσω Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου και Ρόδου. Επιπρόσθετα από το καλοκαίρι η αεροπορική εταιρία Ryanair έχει δρομολογήσει πτήσεις που συνδέουν την Κύπρο με την Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και τον Αραξο (πέντε πτήσεις την εβδομάδα).

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=488213